Sushi Hai in Denver

Sushi Hai

3600 W 32nd Ave
Denver, CO 80211
Phone » 720-855-0888


Picture of Sushi Hai

Picture of Sushi Hai

Picture of Sushi Hai Picture of Sushi Hai

Daily Events at Sushi Hai

Map of Sushi Hai